Хувьсах зардлыг тооцох 3 арга

Жишээлбэл, хэрэв нийт хувьсах зардал нэг жилдээ 70,000 r доллар, дараа жил нь 1,000,000 r доллар ба 1,150,000 r доллар орлоготой бол дараа жил нь 80,000 r доллар байвал хувьсах зардал нь хоёр жилийн хугацаанд ...

Lekts 9 | PPT

3.1. Захиалгын оновчтой тоо хэмжээг тогтоох • Захиалгын оновчтой хэмжээ гэдэг нь жилийн нийт бараа материалыг хадгалах ба захиалгын зардлыг багасгадаг тийм хэмжээ юм. Энэ нь дараах …

Competative market | PPT

Нийт зардал нь хэвийн ашгийг багтаасан үйлдвэрлэлийн алдагдсан боломжийн зардал юм. Пүүсийн нийт орлого нь үнэ p-г тоо хэмжээ q-ээр үржүүлсэнтэй p q тэнцүү байна.

(DOC) НББОУС 2 Бараа материал | Od OD

Бараа материалын бүртгэлийн үндсэн асуудал нь хөрөнгө гэж хүлээн зөвшөөрөх дүн, холбогдох орлогыг хүлээн зөвшөөрөх хүртэл дараагийн үеүдэд тусгах өртгийн дүнг тодорхойлох явдал байдаг ...

Лекц 5 | PPT

5.ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ Төсвийн хязгаар гэдэг нь хэрэглэгчийн худалдан авалтын нийт зардал нь худалдан авалтанд зарцуулахаар төсөвлөсөн орлогоос давахгүй байх ѐстой үүнийг төсвийн хязгаар гэнэ.

Нийт өртөг: функц, түүнийг хэрхэн тооцдог, жишээ

Бизнесийн нийт өртөг (TC) нь нийт хувьсах зардал (CVT) ба нийт тогтмол зардлын (CFT) нийлбэр юм. Тиймээс бидэнд: CT = CFT + CVT байна Дараах график нь нийт тогтмол зардал, хувьсах зардал ба нийт зардлын муруйг илэрхийлнэ. Эндээс харахад CFT муруй нь X тэнхлэгтэй … See more

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

ба эцэстээ нийт уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэл сэргэж байна. Онцлон дурьдахад сүүлийн 18 сарын эдийн засгийн хүчтэй сэргэлтийн гол хүчин зүйл нь түүхий эдийн гадаад зах зээлийн

Зардлын бүртгэл Лекц 2 | PPT

Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэй холбоотойгоор зардлыг ангилах нь Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтэй холбоотойгоор нийт үйл ажиллагааны зардлыг : 1) Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн зардал 2) Үйл ...

Татварын бодлого дасгал-2022.pdf

Хэвлэл захиалгын зардал нийт-18 сая. Үүнээс мэргэжлийн хэвлэл захиалга-9 сая төг 13. Хүлээн авалтын зардал – 89 сая 14. Их засварын зардал – 950 сая 15. Тээврийн хэрэгслийн татвар төлсөн – 15 сая 16.

Лекц 2 Авлагын бүртгэл.docx

Тайлант хугацааны нийт найдваргүй авлагад тооцож данснаас хассан авлага 35,200₮ Нийт борлуулалт 9,919,000₮. Уг борлуулалтын 75% нь зээлээр хийгдсэн. Тайлант хугацаанд 6,000,000₮-ийн авлагаа ...

Зардал зардлын тооцоо | PPT

8.Зардлын ангилал йлдвэрлэлийн хэмжээтэй холбоотойгоор Ү зардлыг 2 ангилна Хувьсах зардал (vc) Тогтмол зардал (fc) Хувьсах зардал: үйлдвэрлэлийн хэмжээ өөрчлөгдөхөд …

Factory

Zhengzhou Glory Grand Hotel: TEL: +86-371-67992888 Address: No.68, Ruida Road, Zhongyuan District, Zhengzhou City, 450001, China. View on Google Map .; Tips: Vtops …

3. LECTURE NOTE

Гаргалтын болон борлуулалтын зардал нь хувьцаа тус бүрд $5 байхаар хүлээгдэж байгаа. Ноогдол ашиг нь $8.70 (10% $87). Цэвэр орлого (N p ) нь $82 ($87 – $5). r P = D P / N p = $8.70/$82 = 10.6% Энгийн хувьцааны өртөг