МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

аж ахуйн болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран жил бүр шинэчлэн батлах; 6.1.4. энэ хуулийн 6.1.3-т заасан бодисыг турших, ашиглах журмыг хүнс, хөдөө ...

"ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ …

Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/295 дугаар тушаалаар жил бүрийн 08 дугаар сарыг "Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар" болгон зохион байгуулахаар шийдвэрлэн, ерөнхий удирдамж ...

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЭМИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР …

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 3 Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн мэдээллэх журам 2013.11.07 №415 4 Гадаад, дотоодын эм үйлдвэрлэгчийн төлөөлөгчийн газрын ажиллах журам

7 дугаар зүйл.Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг 7.1.1.донорын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах;

a e w ] g Z j

6.1 Төв нь үйл ажиллагаандаа Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дүрэм (цаашид "дүрэм" гэх)-ийг мөрдөж ажиллана;

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

эрүүл мэндийн байгууллагаас хийж байгаа сэргийлэх тарилгын зардлыг улсын төсвөөс гаргах; 3 5.1.3. сэргийлэх тарилгын дараа хүндрэл гарсан тохиолдолд иргэдэд ердийн өвчний

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

мэндийн тухай 2, Малын удмын с ан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуул ь 3, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага, Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, …

Нийгмийн эрүүл мэндийн удирдлагын тогтолцоо нь Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, нутгийн захиргааны болон нутгийн ...

estandard.gov.mn

MNS 5080:202x 3 MNS 6815:2019, Лабораторийн биоаюулгүйн зэрэглэл.Ерөнхий шаардлага 3 Нэр томьёо, тодорхойлолт 3.1 ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл (workplace working condition) хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндэд дагнасан буюу ...