дархлаа оношлогооны арга | PPT

7.Цацруулан нэвчүүлэх арга: • Агарыг тодорхой хэмжээний эсрэгбиетэй хольж царцаасны дараа түүнийг нүхлэнэ. Уг нүхэнд антигенийг дусаахад антиген агарын гель рүү жигд тархан эсрэгбиетэй холбогдон дархан бүрдэл үүснэ.

Статистикийн хичээлүүд

Магадлал ба статистик. Статистикийн мэргэжлийн бус хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнуудад магадлалын онол, математик статистикийн үндсэн ойлголт өгөх хичээл. Статистик бол өгөгдлөөс шинэ ...

Лекц 1 | PPT

Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ Гончигжавын ... Ц, (2015) Их, дээд сургуулийн үйл ажиллагааны онол арга зүй. УБ 5. Танин мэдэхүй: ...

Monitorng hiih | PPT

3.Хичээлд мониторинг хийх үйл Мониторинг хийх үйл Багшийн багшлахуй болон сурагчдын сурлахцахуйн хөгжилд дэмжлэг Мониторинг буюу хяналт шинжилгээ, үнэлгээ болох зорилгын дор нэгдэн, зохион бйагуулалтад орсон бүлэг ...

Бизнесийн орчин, нөхцөл байдлыг шинжилгээ | PPT

2.Сóäàëãààíä ¿íäýñëýí Зах зээлийн ¿íýëãýý áîëîí çîðèëòîò çàõ çýýëèéí øèíæèëãýýã • pestle шинжилгээний • swot øèíæèëãýý • ge матриц • Зах зээлийн судалгаа • Бîñòîíû çºâëºõ ãðóïïûí ìàòðèö • vals шинжилгээ • Хэрэглэгчийн ...

Б.Алтанцэцэг Ч.Буяндэлгэр

4.СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ: • • • • АНУ-ын эрдэмтэн Ж.В.Смит, Д.С.Андерсон Английн эрдэмтэн К.Ж.Уолтерс Оросын эрдэмтэн Е.В.Кузнецова С.К.Курочкин нар СШХ менежмент • Монголд 217 ХК …

Статистикийн онол | PDF

1.1 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛЬ Их Засаг Олон Улсын Их Сургуулийн Ректорын 2020 оны 5-р сарын 8-ны өдрийн А/13 тоот тушаалаар …