ЭКО ҮР АШГИЙН ИНДИКАТОРУУД

Эко үр ашгийн индикаторуудыг дараах зорилгоор хэрэглэнэ. Үүнд: 1. Эдийн засгийн салбаруудын эко үр ашгийг үнэлэх 2. Эдийн засгийн өсөлтийн эко үр ашгийг бусад улсынхтай харьцуулж дүгнэх 3.

Хишигзаяа

Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийн үр дүн нь байгууллагад шилжилт хөдөлгөөн хийх, харилцаанд нөлөөлөх, байгууллагын хөндлөн бүхий л түвшинд аналаиз синтез хийх эцсийн үр дүн гаргахад оршино.

Бодлогын Баримт Бичиг

хүчний өөрийн гэсэн эх үүсвэрийг хөгжүүлэх, (ii) үр ашгийг нэмэгдүүлэх болон (iii) хөгжиж буй гишүүн орнуудад гадаадын хөрөнгө оруулалтанд тохирсон зах зээл бий болгоход чиглэсэн юм. 4.

МОНГОЛБАНК ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮТЭЭМЖ, …

Зах зээлийн үр ашигтай байдал Олон тооны судалгаануудад зах зээлийн үр ашигтай байдал нь бүтээмжтэй холбоотой болохыг харуулсан байдаг. Chanda ба Dalgaard (2008) нар нийт хүчин зүйлсийн бүтээмжийн

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Хөтөлбөрийн хугацаа, үе шат, хүрэх үр дүн. 5.1.1.1.авлигатай тэмцэх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, нийтийн албанд цогц шинэтгэл хийх үйл ажиллагаа эрчимжсэн байх;

Цэвэр ашиг томъёо

Цэвэр ашгийн: томъёо. Энэ харьцаа нь борлуулалтын өгөгдсөн хэмжээгээр цэвэр орлогын эзлэх хувийн жин хэмжүүр юм. хэд хэдэн тоо нь та цэвэр ашгийн тодорхойлж болно. тооцоо томъёо маш ...

Дипломын ажил | PDF

4.Дипломын ажлын сэдвийн хүрээнд дараах зорилго, зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Зорилго: Макро эдийн засагт хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, эрсдэлийн хамаарлын судалгаа хийх Зорилт 1: Макро эдийн засгийн түвшинд хөрөнгө ...

С.Дөлбадрах

ашгийг хүлээн авагчид буюу худалдан авагчид байна гэж үздэг. Мөн, нийгмийн бусад гишүүдийг зохион байгуулалтгүй буюу оновчтойгоор-хайхардаггүй хүмүүс

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

зардлыг эрэмбэлж, үр ашгийг нь сайжруулах замаар дунд хугацаанд өрийг бууруулах зорилготой төсвийн нэгдмэл бодлогоо үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ гэж хүлээж байна.