masm.gov.mn

Галын дотор усан хангамжгүй барилга, байгууламжид тэсрэх галын аюултай үйлдвэрийн газрууд, шатах материал их хэмжээгээр хуримтлагдсан задгай болон битүү агуулахад 50м2 талбай бүрт 0,2м3 багтаамж бүхий савыг усаар ...

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

уурхайн аврах ангийн ерөнхий инженер, салбарын захирагч нар ажиллана. Дөрөв. Аврах ажиллагааны үед холбоо зохион байгуулах дуудлага хүлээн авагчтай шууд холбогдох боломжтой байна.